13 Ekim 2019 - Pazar
Ana Sayfa / Peygamberler / Hz. Adem aleyhisselam Kimdir ?

Hz. Adem aleyhisselam Kimdir ?

Hz. Adem aleyhisselam Kimdir

Dinlere göre kücük farklılıklar göstersede temelde aynı sölenilir Hz. Adem allahın camurdan yarattığı ilk insan olup, cennete yaratılmış olduğu  Kuranı Kerimde bazı ayetlerde bildirildiği üzre, Ademin, Havvayla beraber iblise kanarak yasak meyve olan elmayı yemesi üzere dünyaya geçişi olmuştur.

İbrâhimî dinlere göre Tanrı tarafından yaratılan ilk insan. Her İbrâhimî dinde Âdem’e bakış açısı ve Âdem’in hikâyesi farklılık gösterse de özünde büyük oranda aynıdır.

Sümer mitolojisinde yaratılmış ilk insan ve ilk kral olan Adapa . Âdemin çamurdan, eşi havvanın ise Ademin kaburga kemiğinden , yasak meyveyi yiyince cennetten kovuluşu,  Âdem’in bin yıla yakın yaşaması, temaları Sümer efsaneleri ile örtüşen motiflerdir.(Adem ve Adapa efsanesi arasındaki ilişki:

Tevrat’ın Tekvin bölümüne Adem ile Nuh tufanı arasındaki geçen süre 1756 yıllık bir süreye tekabül etmektedir. İslami bilgilerde de ilgili hadislerin yol göstermesiyle aynı yöndeolduğunu söylemek mümkündür. Ibni Sad, Tabakat’ında Adem’le Musa arasında 3 bin yıllık bir zaman olduğunu kaydetmektedir.

Yahudilik’te Âdem

Yahudi inancına göre de hikaye Sümer mitolojisi, Tevrat’ın Tekvin bölümünde anlatıldığı gibi bir birine kücük farklılıklar olsada yakındır.  Âdem (İbr. Adam), yaradılışın altıncı gününde topraktan yaratılmıştır. 1. bâbda erkek ve dişi olarak yaratıldıkları söylenirken 2. bâbda dişinin erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığından bahsedilmiş, birinci bölümdeki kadının Lilith, ikinci bölümdekinin ise Havva olarak yorumlanmaktadır.

 Hristiyanlıkta Âdem

Tevrat’tın Tekvin (Yaradılış) bölümünde anlatılan Âdem kıssası,Hıristiyanlık’ta Âdem’in Cennet’te işlediği o ilk günah, büyük bir öneme sâhiptir. Hırıstiyan inanışına göre Âdem’in günahı insanlığa geçmiştir ve Îsâ, bu günahı kaldırmak için gelen ‘Tanrı Kuzusu’dur, kendisini bu günâh için fedâ etmiştir. şeklinde anlatılır.

 İslam’da Âdem

Müslümanlar, Âdem’in yaratılan  ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanırlar. İnanışa göre Allah O’nu Rahman suretinde  yaratmış ve Ademe ruhundan üflemiştir. Âdem’in 1000 veya 2000 yıl yaşadığıvarsayılır. Kuran’da sekiz sûrede Âdem’den bahsedilir. 

Âdem ve Havva Cennette Allah’ın kendilerine yaklaşmalarını yasakladığı yasaklanmış bir ağaçtan İblis’in onlara yalan söyleyerek kandırmasıyla meyve yerler ve cennetten kovulurlar. Sürgün anlamında dünyaya geçşileri sağlanır.Yaşamakta oldukları Adn (Tevrat’ta Aden) cennetinden Âdem Serendip adasına (Srilanka), Havva ise Etiyopya’ya indirilir. Daha sonra Mekke’de Arafat dağında buluşurlar. Kur’an’da Kehf Suresi’nin 50. ayetinde İblis’in melek değil cin olduğu ifade edilir………

Bu kıssa, Kur’an’da detaylı bir biçimde anlatılmaktadır ve İslam inancına göre önemli bir yer kapsamaktadır. Müslümanlara, Cennet’ten çıkış kıssasına inanmak -Kur’an’da geçtiğinden ötürü- farzdır.

Kuranı kerimde 20 ye yakın yerde Ademin adı geçmektedir en açık şekilde TÂHÂ Suresi/Ayet – 53  dir bana göre.

BAKARA-31 :Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

BAKARA-31 :Elmalılı Hamdi Yazır: Ve Ademe bütün esmayı ta’lim eyledi, sonra o âlemîni melâikeye gösterip «Haydin davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin» buyurdu

BAKARA-31 :Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ve Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra o isimlerin delalet ettiği şeyleri meleklere gösterip: «Haydi davanızda doğru iseniz, Bana şunları isimleriyle haber verin!» buyurdu.

TÂHÂ Suresi

Ayet – 53                            Cüz – 1

Ellezî ceale lekumul arda mehden ve seleke lekum fîhâ subulen ve enzele mines semâi mââ(mâen), fe ahrecnâ bihî ezvâcen min nebâtin şettâ.

Yeryüzünü size döşek (beşik) yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O’dur. Sonra da onunla, farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık.

TÂHÂ Suresi

Ayet – 55                            Cüz – 1

Minhâ halaknâkum ve fîhâ nuîdukum ve minhâ nuhricukum târeten uhrâ.

Sizi, ondan yarattık. Ve sizi, oraya (geri) döndüreceğiz. Ve sizi, oradan bir kere daha çıkaracağız.

Kuranda adem in adının geçtiği  tahmini 22 ayet geçiyor
HZ. Adem`le İlgili 22 Ayet
2:30 – Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.

 • 2:31 – Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.” dedi.
 • 2:34 – Ve o zaman meleklere: “Âdem’e secde edin!” dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.
 • 2:35 – Dedik ki: “Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
 • 2:37 – Derken Âdem Rabb’ından birtakım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.
 • 3:33 – Gerçekten Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı.
 • 3:34 – Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.
 • 3:59 – Doğrusu Allah katında İsa’nın (yaratılışındaki) durumu, Âdem’in durumu gibidir; onu topraktan yarattı, sonra ona “ol!” dedi, o da oluverdi.
 • 5:27 – Onlara Âdem’in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine):” Seni öldüreceğim” demişti. Diğeri ise şöyle demişti: “Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder”.
 • 7:11 – Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.
 • 7:12 – (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”
 • 7:19 – (Sonra Allah, Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
 • 7:189 – Sizi bir tek nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini de ondan yaratan Allah’tır. O, eşini kucaklayıp sarılınca (ona yaklaşınca), eşi hafif bir yük yüklendi (hâmile kaldı). Bir müddet böyle geçti, derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden Rableri olan Allah’a şöyle dua ettiler: “Eğer bize salih bir evlat verirsen, biz muhakkak şükredenlerden olacağız.”
 • 15:26 – Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
 • 15:28 – Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: “Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım.”
 • 17:61 – (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin” demiştik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O ise: “Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?” demişti.
 • 18:50 – Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: “Âdem’e secde edin!” demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.
 • 19:58 – İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail’in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
 • 20:116 – Bir vakit meleklere: “Âdem(e hürmet) için secde edin” demiştik; İblis’ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti.
 • 20:117 – Biz de (Âdem’e) şöyle demiştik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun (sıkıntı çeker, perişan olursun).”
 • 20:120 – Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?”
 • 20:121 – Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yamamaya başladılar. Âdem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı.

Yazarımız admin

İslami Rüya Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.